Иконопис

Александар Пантић, Иконопис           Александар Пантић, Иконопис

Уторак и четвртак, 18.00-21.00.

Предавач/уметник: MA Александар Пантић, магистар мозаика и иконографије, самостални уметник, професор ликовне културе и живописац eпархије Браничевске Српске православне цркве.

Место одржавања: графички атеље.
Трајање курса: два семестра.
Статус предмета: необавезан.
Услов: плаћена котизација.
Број полазника: од три до осам полазника/ца по једној наставној групи. Број група и распоред наставе ће бити утврђен према укупном броју полазника/ца, а свака група ће имати своје термине одржавања наставе.

Намена и циљ курса је да заинтресованим полазницима пружи обуку, образовање и/или стручно усавршавање у оквиру ликовне дисциплине иконописања као и опште образовање у областима: теорија ликовне форме, историја хришћанске уметности и хришћанска иконографија.

Курс је намењен свим заинтересованим особама склоним ликовном изражавању које имају жељу или потребу да се кроз бављење иконописањем духовно и стваралачки изграђују, без обзира на њихово претходно искуство у бављењу ликовним и примењеним уметностима.

Сви полазници који буду активно и редовно учесвовали у реализацији курса ће по завршетку курса добити званичне дипломе/сертификате као потврду да су успешно савладали градиво на том нивоу курса.

Шуматовачка – Центар за ликовно образовање и водитељ курса ће додатно подржати афирмацију и рад курса иконописања као и афирмацију полазника курса кроз следеће активности:

 • Медијско оглашавање;
 • Организацију изложби и сличних јавних наступа полазника курса;
 • Повезивање и сарадња са верским и културним установама и организацијама.

Наставно образовни циљеви курса и стандард квалитета наставе:

 • Настава се одржава у уметничким атељеима Шуматовачке;
 • Квалитет наставно образовног процеса је планиран тако да омогући полазницима да се по завршетку курса:
  • Самостално и вешто баве уметношћу иконописања;
  • Самостално и према својим стваралачким потребама даље развијају на курсу стечена знања и вештине;
  • Кроз бављање иконописањем развијају и истражују своје стваралачке и духовне потенцијале и позитивно развијају своју целокупну личност.

Опште образовни циљеви:

 • Усвајање и учење теолошких/богословских поука потребних за успешно и правилно сликање икона;
 • Посредна подршка личном духовном развоју полазника;
 • Развијање естетског сензибилитета и естетских критеријума полазника;
 • Развијање опште као и посебних способности ликовног изражавања полазника;
 • Усвајање и примена систематичног и планског приступа процесу стварања ликовног дела.

Принципи рада у настави:

Настава на курсу је проактивног и интерактивног типа, а практичан рад на курсу је организован по угледу на традиционалне иконописачке радионице. Стицање потребних знања је утемељено првенствено на практичном раду и активној међусобној комуникацији полазника и предавача уз потребна пратећа објашњења, стручно вођење и демонстрацију различитих радних поступака од стране предавача.

Полазници кроз сарадњу са предавачем, међусобну сарадњу и активан рад поступно развијају своје индивидуалне ликовне и техничке вештине у области иконописања, а своје активности током наставе усмеравају на ликовну, стваралачку и духовну проблематику која њих лично највише интересује. Своје радове полазници изводе индивидуално уз могућност рада у паровима, уколико то желе. Сва питања и проблеме који су важни за успешно овладавање потребним знањима и вештинама полазници ће имати прилике да потпуније истраже, проуче и вреднују и кроз отворену, активну, усмерену и конструктивну дискусију и стручно вођена лична или групна мини-истраживања.

Предавач полазницима према потребама наставе припрема учила, писани или мултимедијални наставни материјал као и теоријска предавања уз презентацију одговарајућих, визуелних и мултимедијалних садржаја.

Циљ ових предавања је да се практичне вештине и знања које полазници током курса стичу и теоријски утемеље на широј основи (опше и посебно ликовно и теолошко образовање).

Током наставе полазници ће од предавача сходно временској димензији обуке, њиховим личним потребама и напредовању, добијати и поуке из области теорије форме, ликовног обликовања, вештине цртања, технологије материјала, историје уметности и хришћанског богословља.

Наставни садржај курса иконописања:

Наставни план и програм курса ће се реализовати кроз практичан рад и теоројска предавања у оквиру следећих тематских/функционалних/наставних целина:

1. Хришћанска иконографија:

 • Смисао, функција и значај иконе у хришћанству;
 • Икона као дело ликовне/примењене уметности;
 • Однос иконографије према сликарству;.
 • Историјски и развој уметности иконописања;
 • Феноменологија иконе разлике у иконографијама хришћанских цркава.;
 • Канон у Православној иконографији;
 • Карактеристични иконографски стилови;
 • Икона као верски/духовни симбол и употреба симболизма у уметности иконописа;
 • Икона као једна од темељних одредница духовног и културног индентитета хришћанства.

2. Материјална грађа и технологија сликања иконе:

 • Материјална грађа/стратиграфија иконе;
 • Материјали у иконописању: врсте, одлике, квалитет, одабир, начин употребе и поступци припреме (подлоге/носиоци, препаратуре, боје/пигменти, везива, позлата, заштита и др.);
 • Иконописачки прибор и алат (врсте, особине, одабир, начин руковања/употребе).

3. Ликовно обликовање иконе:

 • Иконографски цртеж (ликовне и формално естетске одлике);
 • Боја на икони (компоновање боја и формалне, ликовно естетске одлике);
 • Ликовна композиција и композиционе шеме;
 • Иконографска перспектива (особине, принципи и ликовно формалне карактеристике);
 • Светлост на икони/ликовно обликовање свтлости у иконопису;
 • Употреба ерминије и употреба постојећих иконографских узора.

4. Поступак сликања иконе:

 • Одабир, припрема и заштита носача/подлоге (даске, панела и др.);
 • Одабир иконографске представе/узора;
 • Формирање калка;
 • Прилагођавање и интерпретација узора;
 • Формирање графије;
 • Припрема боја од пигмената и везива;
 • Поступак подсликавања;
 • Сликање одежди и обуће;
 • Сликање косе, браде, бркова, обрва;
 • Сликање откривених делова тела;
 • Портретисање/изображавање светих ликова;
 • Сликање предмета;
 • Сликање појединачних елемената тј. детаља пејсажа и/или позадине;
 • Сликање архитектонских објеката;
 • Сликање биљног света;
 • Сликање животињског света;
 • Сликање поједначних декоративних или симболичких детаља;
 • Исписивање иконе (натписи на иконама);
 • Завршна обрада и ,,затварање" (заштита) иконе.

5. Позлата на икони:

 • Позлата на микстиону;
 • Позлата на болусу;
 • Позлата на полименту.

6. Додатно естетско обликовање иконе:

 • ,,Асист" (цртење/сликање златом);
 • Сликана орнаментика на иконама;
 • Гравура на позлати и/или препаратури;
 • Рељефни орнамент на препаратури;
 • Резбарени орнамент на подлози (носачу) и/или препаратури.

7. Помоћне технике у поступку сликања иконе:

 • Рад са везивима и бојама на бази воска (енкаустика);
 • Употреба уљаних боја;
 • Употреба акварел боја;
 • Употреба акрилних боја;
 • Употреба цртачких техника и бојени цртеж;
 • Сликање иконе на папиру, картону или платну.

Организационе и техничке информације, услови плаћања:

Курс је могуће похађати кроз два наставна модула:

А Редовни програм курса: Подразумева да полазници редовно похађају наставу како би систематски усвајали потребна знања и вештине предвиђене наставним планом курса;

Цена редовног програма курса је 50 € месечно у динарској противредности по званичном курсу НБС на дан уплате. Уплата важи за један (текући) календарски месец похађања курса независно од тога да ли полазник редовно присуствује настави.

Б Хоби програм курса: Који омогућава полазницима да курс похађају сходно њиховом, расположивом, слободном времену.

Цена хоби програма је 70 € у динарској противреднсти по званичном курсу НБС на дан уплате, а уплата важи за осам наставних термина (сусрета) без обзира на временски (календарски) период у оквиру којег ће их полазник искористити.

Важно: Полазници оба наставна модула сами себи обезбеђују алат, прибор и материјал за потребе рада на курсу.

Сви радови полазника настали током рада на курсу (иконе, цртежи и др.) власништво су полазника.

Напомена: Уколико похађају још неки курс у Шуматовачкој – Центру за ликовно образовање, полазницима су омогоћени одређени попусти на плаћање курсева. Детаљније информације о овоме заинтересовани могу добити у управи Центра

Александар Пантић

+381 64 177 34 55