Мозаик

 

Понедељак: 18:00-21:00

Среда: 18:00-21:00

Субота: 14:00-17:00

Предавач/уметник: MA Александар Пантић, магистар мозаика и иконографије, самостални уметник и професор ликовне културе.

Место одржавања: вајарски атеље.
Трајање: два семестра.

Статус предмета:
необавезан.

Услов:
плаћена котизација
.
Број полазника:
до осам у једној наставној групи. Настава се, у складу са бројем уписаних полазника одвија у више група.

Циљ предмета:

 • Да заинтресованим полазницима омогући практично и теоријско овладавање знањима и вештинама креирања декоративних и орнаменталних мозаика и њихове примене у области естетског обликовања предмета, објеката и простора;
 • Да полазницима омогући стицање општих знања у области декоративне и орнаменталне уметности, примењеног сликарства, примењене скулптуре, дизајна, уметничке декорације, мозаичке уметности и уметничког занатства.

Наставно образовни циљеви и стандард квалитета програма:

Квалитет наставно образовног процеса треба да омогући полазницима да по завршетку обуке:

 • Буду способни да самостално и вешто естетски обликују употребне предмете и стамбени простор техником мозаичке декорације;
 • Самостално користе разне мозаичке технике на нивоу уметничко-занатске вештине;
 • Кроз даљи самосталан рад у овој области развијају и унапређују, на обуци стечена знања и вештине;
 • Савладана знања и вештине сходно својој вољи/потреби користе у сврху развијања или ширења своје основне пословне делатности.

Повезаност са другим програмима Шуматовачке:

 • Повезаност кроз практичан рад: цртање, сликање, вајање, мозачко сликарство и дизајн.
 • Повезаност кроз теоријска знања: историја уметности и архитектура.

Принципи рада у настави/обуци:

 • Настава у школи је проактивног и интерактивног типа, утемељена првенствено на практичном раду и активној међусобној комуникацији полазника и предавача уз потребна пратећа објашњавања, стручно вођење и демонстрацију радних поступака од стране предавача;
 • Полазници би уз стручну помоћ и вођење предавача сами себи креирали конкретне радне/стваралачке задатке у форми мини дизајнерских-личних стваралачких пројеката и активно радили на њиховој реализацији;
 • Своје мозаичке радове полазници би реализовали претежно индивидуално уз могућност да раде у паровима или малим групама, уколико то желе;
 • У циљу потпунијег и квалитетнијег усвајања градива предавач ће полазницима, према потреби наставе припремати различит наставни материјал у форми учила, текстова и визуелних садржаја;
 • Теоријски аспекти наставе биће обрађени кроз повремена теоријска предавања;
 • Током наставе полазници ће, уз основни наставни садржај од предавача сходно временској димензији обуке, њиховим личним потребама и напредовању, добијати и неопходне поуке из области теорије форме, ликовног обликовања, естетског обликовања и вештине цртања што не искључује могућу потребу/жеље полазника да своја знања и вештине употпуне и развијају и кроз похађање других програма које Шуматовачка нуди.

Дидактичке и функционалне целине у настави/обуци:

 • Учење и усвајање појма, концепта и функције орнаменталног и декоративног, у области ликовне и примењене уметности, архитектуре и дизајна;
 • Развијање дизајна:
 • Естетска анализа;
 • Избор објекта/предмета декорације;
 • Идејно креирање дизајна/декорације;
 • Припрема дизајна за реализацију на/у материјалу;
 • Припрема материјала за модификацију кроз дизајн.
 • Познавање, употреба и руковање потребним алатом и прибором;
 • Познавање, употреба, припрема, обрада и одабир материјала;
 • Учење, вежбање и развијање вештине рада у мозаичкој техници:
 • Основне методе и поступци обликовања декоративног мозаика;
 • Планирање и структура стваралачког/радног процеса методолошки и технички поступци, појединачне радне операције.
 • Учење, вежбање и развијање примене принципа естетског и ликовног обликовања у раду на реализацији дизајна;
 • Пратеће/допунске естетске интервенције, техничке операције и радни поступци везани за израду и апликовање мозаичке декорације/дизајна;
 • Учење осталих пратећих садржаја.

Конкретни/практични радни садржаји у настави:

 • Редизајн кућних и личних предмета мозаичком декорацијом;
 • Обликовање и дизајн украсних предмета мозаиком;
 • Естетско обликовање простора и површина декоративним мозиком;
 • Мозаички дизајн на кућном и вртном намештају.

Напомене:

 • Током трајања курса полазници ће имати обезбеђен део потрошног материјала и заједнички алат за рад;
 • Полазници сами себи обезбеђују набавку потребног личног алата, прибора и додатног потрошног материјала за рад на курсу.

Александар Пантић

Напомена: Термини којима су у овом тексту означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.