Весна Богуновић

Весна Богуновић је магистарка наука Универзитета уметности у Београду (одсек – Теорија уметности и медија). Завршила је Природно-математички факултет у Београду.

У Центру за перманентно образовање Универзитета уметности у Београду похађала је семинаре: Маркетинг и менаџмент у култури; Односи са јавношћу (ПР) за институције културе; Културна дипломатија; Менаџмент фестивала; Културни туризам; Међународни односи и културна сарадња и Менаџмент сценско-музичких делатности.

Учила је сликарство код Др Ђорђа Секулића, доктора сликарства.

Завршила је приватну школу за рестаурацију антикварних предмета (предавач/рестауратор: Милан Ковачевић).

На Природно-математичком факултету у Београду је стекла диплому туристичког водича (члан Удружења туристичких водича Југославије).

Говори и пише: енглески и руски, а служи се француским и италијанским језиком.

Од 1. новембра 2014. године ради као уметнички секреатар БИТЕФ-а и БИТЕФ театра.

Од 10. јуна 2009. године до 1. новембра 2014. године  води Шуматовачку – Центар за ликовно образовање.

Скоро двадесет година радила за БИТЕФ театар и БИТЕФ – Београдски интернационални театарски фестивал. Током тог периода радила је као: директорка маркетинга, арт менаџерка, асистенткиња уметничког директора и селектора, генерална секретарка, пројект директорка, уредница веб сајт-а БИТЕФА, коуредница каталога БИТЕФА и БИТЕФ театра итд.

Чланица је више међународних удружења:International Dance Council (CID), Париз, Француска; IETM, International Network for Contemporary Performing Arts, Брисел, Белгија;- ENPARTS, European Network of Performing Arts (Европска мрежа извођачких уметности),    Европска Унија;  New Art Net – Међународна мрежа менаџера у извођачким уметностима, Београд, Србија.

Чланица је организационог Одбора Педагошког форума сценских уметности, Београд, Србија.

__________________________________________

Vesna Bogunović gained her Master Degree on Universitiy of Arts in Belgrade (Theory of Art and Media) and Bachelor Degree of Faculty of Science and Mathematics.

Since November 1st  2014. works as BITEF Belgrade Intrenational Theatre Festival) and BITEF Theatre Art secretary

June 10th  2009 -November 1st 2014. -  in charge of Center of Fine Arts and Education – Šumatovačka as a general manager. While her appointment in Šumatovačka, she initiated numerous projects such as: Šumatovačka Art Collection – Work in Progress, AIR- Artist in Residence Program, Danube Mobile Eco Art, Roma Meanders, Art Dictionary, Science through Image, Creative Educational Centar- That’s my school too, Artistic Wonders, Pedagogy Café …

Previously worked for almost twenty years in BITEF Theater and BITEF Festival. During her employment in BITEF, she worked in a different positions: as a marketing manager, art manager, art director/selector’s assistant, general business secretary, project manager, official BITEF web editor, co-editor of BITEF and BITEF Theater catalogues. 

Attended following seminars organized by Center for Professional Development and Consulting of the University of Arts in Belgrade: Marketing and Management in Culture, Public Relations for Institutions of Culture, Cultural Diplomacy, Festival Management, Cultural Tourism, International Relations and Cultural Collaboration, Management in Musical Theatrical Arts.

She is a member of ceveral international associations: International Dance Council (CID), Paris, France; IETM, International Network for Contemporary Performing Arts, Brussels, Belgium; ENPARTS, European Network of Performing Arts, European Union;  New Art Net – International Network of Managers in Performing Arts, Belgrade, Serbia. Also a member of Organizing Comitee of Pedagogy Forum for Stage/Scene Arts, Belgrade, Serbia.

Studied painting with PhD Đorđe Sekulić, doctoral studies in fine arts.

She finished Course for antiques restoration (teacher/restorer: Milan Kovačević)

Advanced knowledge of English and Russian language, elementary knowledge of French and Italian language.